Πολιτική Απορρήτου & ΓΚΠΔ

Home » Πολιτική Απορρήτου & ΓΚΠΔ

Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιουλίου 2023

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη των πληροφοριών σας όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία και σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας στο απόρρητο και τον τρόπο με τον οποίο σας προστατεύει ο νόμος.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να παρέχουμε και να βελτιώνουμε την Υπηρεσία. Με τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε με τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Πίνακας περιεχομένων

1.    Εισαγωγή

2.    Ορισμοί

3.    Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε και γιατί

4.    Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων

5.    Προσωπικά δεδομένα σχετικά με παιδιά

6.    Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας

7.    Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

8.    Τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ

9.    Ο τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολής καταγγελίας

10.   Ασφάλεια των δεδομένων σας

11.    Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

12.    Δηλώσεις της Villa Nera

13.    Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας

1. Εισαγωγή

Η εταιρεία μας, Κοινωνία Βλαχόπουλος & Χρυσικοπούλου, εφεξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία» ή «Villa Nera», με έδρα το Κεφαλομάντουκο, Κέρκυρα, ΤΚ: 49100, με ΑΦΜ: 996834855, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 697 096 7181 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] , ειδικεύεται στις επιχειρήσεις ενοικίασης διακοπών. Σεβόμενη την ιδιωτική σας ζωή, η Villa Nera δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Σκοπός της παρούσας πολιτικής απορρήτου είναι η ενημέρωση των φυσικών προσώπων και των πιθανών υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με το τι κάνει η Εταιρεία μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 – ΓΚΠΔ και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (αριθ. 4624/2019, αριθ. 2472/1997, αριθ. 3471/2006, όπως ισχύει, κ.λπ.), καθώς και τις γνωμοδοτήσεις και κατευθυντήριες γραμμές της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

2. Ορισμοί 

Υποκείμενο των δεδομένων σημαίνει ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων)- ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα. Εδώ, νοείται ο χρήστης ή ο επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σημαίνει κάθε πληροφορία που μπορεί να ταυτοποιήσει, άμεσα ή έμμεσα, ένα ζωντανό φυσικό πρόσωπο, όπως το όνομά του, η διεύθυνσή του, τα στοιχεία επικοινωνίας του (αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κ.λπ.

Επεξεργασία θεωρείται κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελείται, είτε με αυτοματοποιημένα μέσα είτε όχι, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η γνωστοποίηση με διαβίβαση, η διάδοση ή η με άλλο τρόπο διάθεση, η ευθυγράμμιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τα οποία η Εταιρεία έχει ή θα λάβει γνώση, είτε απευθείας από εσάς μέσω της σελίδας είτε στο πλαίσιο της συναλλακτικής σχέσης με την Εταιρεία.

Υπεύθυνος επεξεργασίας σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα- όταν οι σκοποί και τα μέσα της εν λόγω επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον ορισμό του μπορεί να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους.

Εκτελών την επεξεργασία σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας. 

Αποδέκτης σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας, στον οποίο κοινοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτο μέρος είτε όχι. 

Τρίτος σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή φορέας εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα που, υπό την άμεση εξουσία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 

Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων σημαίνει κάθε ελεύθερη, συγκεκριμένη, εν επιγνώσει και σαφής ένδειξη της επιθυμίας του υποκειμένου των δεδομένων με την οποία, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, δηλώνει ότι συμφωνεί με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) που ορίζεται από την Εταιρεία, ο οποίος έχει τη θέση και τα καθήκοντα που ορίζονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε και γιατί

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα βάσει ορισμένων νομικών βάσεων και συγκεκριμένων σκοπών:

ΔεδομέναΣκοπόςΝομική βάση
Σύνδεση στον ιστότοπό μαςΔιεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, διεύθυνση URL, referrer-URL, πάροχος πρόσβασης, πρόγραμμα περιήγησης, λειτουργικό σύστημαΠαροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών σε εσάς, σωστή δημιουργία σύνδεσης, ασφάλεια και σταθερότητα του συστήματοςα. έννομο συμφέρον
στο πλαίσιο της διάθεσης του ιστότοπού μας στο ευρύ κοινό και της παροχής υπηρεσιών σε αυτό
Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείουe-mail, όνομα, επώνυμο (κατά περίπτωση), περιεχόμενο του μηνύματοςΕπικοινωνία, διαχείριση/διακανονισμός της απαίτησής σας, του ερωτήματός σας ή του παραπόνου σαςα. η μεταξύ μας συναλλακτική σχέση
β. το έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησής σας
Επικοινωνία μέσω τηλεφωνικών κλήσεωναριθμός τηλεφώνου, όνομα, επώνυμο (κατά περίπτωση), περιεχόμενο της επικοινωνίαςΕπικοινωνία, διαχείριση/διακανονισμός ή επίλυση της απαίτησης, του ερωτήματός σας ή της καταγγελίας σαςα. η μεταξύ μας συναλλακτική σχέση
β. το έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησής σας
Ενημερωτικό δελτίοe-mailΑποστολή ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τις προσφορές, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα προνόμιά μαςα. τη συγκατάθεσή σας
β. τη μεταξύ μας συναλλακτική σχέση
Διαχειριστείτε την κράτησή σας μέσω της ιστοσελίδαςΟνοματεπώνυμο
Ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης
e-mail
Καταχώρηση των στοιχείων του πελάτη, κράτησηα. η μεταξύ μας συμβατική σχέση (και τη σύμβαση του ξενοδοχείου)
β. τη μεταξύ μας συναλλακτική σχέση
γ. νομική υποχρέωση
Cookies (παρακαλούμε ελέγξτε την πολιτική μας για τα cookies)

Πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε για τους παραπάνω σκοπούς είναι απαραίτητα για εμάς προκειμένου να επιτύχουμε οποιαδήποτε διευθέτηση, διαχείριση ή επίλυση του αιτήματος, της ερώτησης ή του παραπόνου σας και φυσικά την καλύτερη εξυπηρέτησή σας κατά την κράτηση ή την αναζήτηση διαθεσιμότητας της βίλας μας. Ως εκ τούτου, η μη παροχή των δεδομένων σας θα μπορούσε να καταστήσει τη μεταξύ μας επικοινωνία μέσω της ιστοσελίδας αναποτελεσματική ή/και αδύνατη. 

4. Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων) μέσω αυτού του ιστότοπου, όπως δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, δεδομένα υγείας ή δεδομένα που σχετίζονται με τη σεξουαλική σας ζωή ή τον σεξουαλικό σας προσανατολισμό, καθώς τα παραπάνω δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για εμάς. 

Σε περίπτωση που αυτού του είδους τα προσωπικά δεδομένα παρέχονται από εσάς, με σκοπό την υποβολή αιτήματος ή σχολίου ή στο πλαίσιο της επικοινωνίας μας, η επεξεργασία τους πραγματοποιείται βάσει της ρητής συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία ή εφόσον κρίνεται ότι υπάρχει λόγος να υπερασπιστούμε τις νομικές μας αξιώσεις.

5. Προσωπικά δεδομένα για παιδιά 

Η Εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα προσώπων που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (ανήλικοι). Διατηρούμε το δικαίωμα, σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι ένας ανήλικος μας έχει παράσχει δεδομένα, χωρίς τη συγκατάθεση του νόμιμου εκπροσώπου του, να διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά. Εάν διαπιστώσετε ότι ένας ανήλικος έχει παράσχει τα δεδομένα του σε εμάς χωρίς τη συγκατάθεση του νόμιμου εκπροσώπου του, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. 

Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 6 παρ. 1 α ΓΚΠΔ, σε σχέση με υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που απευθύνονται απευθείας σε παιδί, η συγκατάθεση που παρέχεται από τον ανήλικο και συνεπώς η επεξεργασία είναι νόμιμη, εφόσον ο ανήλικος είναι τουλάχιστον 15 ετών. Σε περίπτωση που ο ανήλικος είναι κάτω των 15 ετών, η επεξεργασία είναι νόμιμη μόνο εάν η συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ανηλίκου (άρθρο 15 του ΓΚΠΔ). 8 ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του ΓΚΠΔ. 21 αριθ. 4624/2019).

6. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν:

    I. το εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας μας για την κάλυψη των αναγκών της εξυπηρέτησής σας, δεσμευόμενο από απόλυτη εμπιστευτικότητα και εμπιστευτικότητα

    II. οι συνεργάτες της Εταιρείας μας στους οποίους η Εταιρεία αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων για λογαριασμό της, όπως για παράδειγμα την υποστήριξη του παρόντος δικτυακού τόπου και με τους οποίους έχει διασφαλίσει τη σύμφωνη με τον κανονισμό (ΓΚΠΔ) επεξεργασία, για την προστασία των δεδομένων σας, μέσω υπογεγραμμένων συμβάσεων και νομικής δέσμευσης της τήρησης επαρκών μέτρων, σύμφωνα με τις σύμφωνες διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρθρα 28, 32).

    III. Δημόσιες αρχές, δικαστήρια, υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ρυθμιστικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ελέγχων προστασίας δεδομένων, ασφάλειας ή παρόμοιων ελέγχων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ) ή διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι δεν εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Οποιαδήποτε διαβίβαση των δεδομένων σας ακολουθεί και συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, ιδίως με τα άρθρα 44 και επόμενα του ΓΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερώνεστε σχετικά.

7. Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα χρειάζονται σε σχέση με έναν νόμιμο σκοπό. 

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, ιδίως για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται κατά περίπτωση, για όσο χρονικό διάστημα το απαιτεί η φύση και ο σκοπός της επεξεργασίας, για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για όλη τη διάρκεια της μεταξύ μας συναλλαγής και των επιμέρους συμβατικών μας υποχρεώσεων, ανάλογα με τη φύση της, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις νομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας μας και τυχόν νομικές αξιώσεις που μπορεί να προκύψουν από αυτήν, προκειμένου να δικαιολογηθεί ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας ενόψει συγκεκριμένης επεξεργασίας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για αυτήν, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε, με απλή δήλωση ανάκλησης, η οποία θα απευθύνεται στην Εταιρεία (Κοινωνία Βλαχόπουλος & Χρυσικοπούλου), συμπληρώνοντας έντυπο άσκησης των δικαιωμάτων σας ή με άλλα μέσα, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας μέχρι την ανάκλησή της.

Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζουμε, ως μέγιστη προθεσμία, τα είκοσι (20) έτη διατήρησης (Γενική παραγραφή αξιώσεων), με δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας αυτής σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε μορφή υπεξαιρέσεως ή εκκρεμούσας δικαστικής διαφοράς ή ένδειξης ελέγχου από δημόσια αρχή. Μετά την παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήματος, τα δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα θα διαγράφονται με ασφαλή και μη ανακτήσιμο τρόπο.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, τα δεδομένα σας θα διαγράφονται αμέσως, εκτός εάν υπάρχει νόμιμος και βάσιμος λόγος για περαιτέρω διατήρηση. Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερώνεστε σχετικά.

8. Τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ 

Σε κάθε περίπτωση, έχετε τον έλεγχο της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Φυσικών Προσώπων (ΕΕ 679/2016), ως υποκείμενο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

    I. Το δικαίωμα ενημέρωσης, ανακοίνωσης και πληροφόρησης σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρα 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμά σας να ενημερώνεστε για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων (όπως γίνεται διεξοδικά στην παρούσα Ενημέρωση). 

    II. Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και εφόσον η Εταιρεία τα επεξεργάζεται, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (άρθρο 15 ΓΚΠΔ). Η Εταιρεία θα παρέχει αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων μετά από σχετικό αίτημά σας.

    III. Το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και προσθήκης δεδομένων όταν αυτά είναι ελλιπή (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).

    IV. Το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων («Το δικαίωμα στη λήθη»), με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας σχετικά με τη διατήρησή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρθρο 17 ΓΚΠΔ).

    V. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εάν, είτε η ακρίβειά τους αμφισβητείται, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε δεν εξυπηρετούν τον σκοπό της επεξεργασίας, αλλά δεν ισχύει η διαγραφή τους (άρθρο 18 ΓΚΠΔ).

    VI. Το δικαίωμα μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (φορητότητα δεδομένων), εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας και διεξάγεται με αυτοματοποιημένα μέσα ή για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (άρθρο 20 ΓΚΠΔ)

    VII. Το δικαίωμα αντίρρησης για λόγους που αφορούν την ειδική σας κατάσταση, σε περίπτωση που τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς έννομου συμφέροντος της Εταιρείας (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) και ιδίως να αντιταχθείτε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (άρθρο 22 ΓΚΠΔ).

    VIII. Το δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης (άρθρο 7 ΓΚΠΔ) ανά πάσα στιγμή, για την επεξεργασία που διεξάγεται βάσει της συγκατάθεσης. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας μέχρι το σημείο που ζητήσατε την ανάκληση.

    IX. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, δηλαδή στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, +30 2106475600, [email protected]).

9. Ο τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολής καταγγελίας

Δικαιούστε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή με επιστολή στη διεύθυνσή μας Κεφαλομάντουκο, Κέρκυρα, Ελλάδα, 49100, συμπληρώνοντας το κατάλληλο έντυπο αίτησης δικαιωμάτων που σας παρέχουμε (Έντυπο αίτησης δικαιωμάτων υποκειμένου δεδομένων).

Τα σχετικά αιτήματά σας θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα έγγραφα ταυτοποίησής σας, με τη δηλωμένη επιφύλαξη της Εταιρείας να μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών για την ταυτοποίηση και επαλήθευση των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα ανωτέρω αιτήματα θα εξετάζονται με τη συμπλήρωση και αποστολή του σχετικού εντύπου αίτησης δικαιωμάτων, όπως αυτό έχει αναρτηθεί στη σελίδα μας και σύμφωνα με τις ρητές οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό.

Η Villa Nera, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εντός μηνός από την ημέρα υποβολής του αιτήματος/άσκησης του κατά περίπτωση δικαιώματος εκ μέρους σας, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία οι εργασίες που αφορούν την εκπλήρωση του αιτήματός σας χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες ή/και επιπλοκές βάσει των οποίων η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των ενεργειών.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία θα σας ενημερώσει για την πορεία του αιτήματός σας εντός μηνός από την κατάθεσή του.

10. Ασφάλεια των δεδομένων σας

Τηρούμε την ισχύουσα νομοθεσία και τις πολιτικές απορρήτου μας και εφαρμόζουμε εύλογα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία καταστροφή, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη αλλοίωση, αποκάλυψη ή πρόσβαση, κακή χρήση και κάθε άλλη παράνομη μορφή επεξεργασίας, καλύπτοντας κάθε σημείο τεχνολογικής υποδομής. Διασφαλίζουμε πάντοτε ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, τηρώντας τις ρήτρες εμπιστευτικότητας, με βάση την ανάγκη γνώσης και στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των αντίστοιχων σκοπών.

Επειδή το διαδίκτυο είναι ένα ανοικτό σύστημα, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρόλο που η Εταιρεία μας εφαρμόζει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που μας διαβιβάζονται μέσω του διαδικτύου – οποιαδήποτε τέτοια διαβίβαση γίνεται με δική σας ευθύνη και είστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που μας αποστέλλετε αποστέλλονται με ασφάλεια.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να έχουμε επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διατήρηση της τεχνικής και φυσικής μας ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 32 και τις αρχές (άρθρο 5) του ΓΚΠΔ. (π.χ. πολιτικές ασφαλείας για υποδομές πληροφορικής, μήτρες πρόσβασης και κρυπτογράφηση εφαρμογών κ.λπ.)

11. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η εταιρεία μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

    • Facebook: https://www.facebook.com/villanera

    • Instagram: https://www.instagram.com/villanera

Όσον αφορά ορισμένες επεξεργασίες, η Εταιρεία μας και οι Υπεύθυνοι επεξεργασίας των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης (τα παραπάνω μέσα κοινωνικής δικτύωσης), ενεργούν ως από κοινού Υπεύθυνοι επεξεργασίας (άρθρο 26 ΓΚΠΔ).

Όσον αφορά την επεξεργασία των Υπεύθυνων Επεξεργασίας Δεδομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μπορούμε να έχουμε μόνο περιορισμένη επιρροή. Ενεργούμε μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας της πλατφόρμας κοινωνικών μέσων διαχειρίζεται τη συνολική υποδομή πληροφοριών κάθε υπηρεσίας, διατηρεί τα δικά του τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας δεδομένων και διατηρεί τη δική του σχέση με εσάς ως χρήστη και, ως εκ τούτου, ως Υποκείμενο Δεδομένων (υπό την προϋπόθεση ότι είστε εγγεγραμμένο μέλος της σχετικής υπηρεσίας κοινωνικών μέσων).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από τους παρόχους των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα για τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου ή ασφάλειας του κάθε παρόχου.

Οποιαδήποτε δεδομένα μας παρέχετε όταν επισκέπτεστε τη σελίδα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως σχόλια, βίντεο, εικόνες, «likes», δημόσια μηνύματα κ.λπ., δημοσιεύονται στην πλατφόρμα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης της επιλογής σας και δεν χρησιμοποιούνται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς για σκοπούς άλλους από την ενημέρωσή σας σχετικά με τις προωθητικές μας δραστηριότητες, όπως π.χ. εκπτώσεις, ειδικές προσφορές, διαγωνισμούς που ενδέχεται να διοργανώσουμε, αλλά και στο πλαίσιο της εξυπηρέτησής σας, όταν επιθυμείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας με αυτόν τον τρόπο. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται με βάση το αρ. 6 παρ. 1 στ ΓΚΠΔ, στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς.

12. Δηλώσεις της Villa Nera  

 I. Η Villa Nera δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική) που μπορεί να προκληθεί στον επισκέπτη εξαιτίας της ιστοσελίδας ή της χρήσης της. Ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

    II. Η Villa Nera δεν λαμβάνει αποφάσεις ούτε προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας.

    III. Η παρούσα πολιτική είναι πιθανό να τροποποιηθεί/ενημερωθεί ανά πάσα στιγμή. Θα ενημερώνεστε για όλες τις σημαντικές αλλαγές, ενώ, κάθε φορά, η ενημερωμένη έκδοση θα αναρτάται στη σελίδα. 

    IV. Η Villa Nera δηλώνει ότι δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη/επισκέπτη για σκοπούς που δεν αναφέρονται στο παρόν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και, όπου απαιτείται, τη συγκατάθεσή του.

    V. Η Villa Nera δηλώνει ότι δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών.

13. Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας 

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων
Κοινωνία Βλαχόπουλος & Χρυσικοπούλου
Διεύθυνση: Κεφαλομάντουκο, Κέρκυρα, Ελλάδα, 49100
Τηλέφωνο: (+30) 697 096 7181
E-Mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.corfuvillanera.com
Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 2106475600
Φαξ: +30 2106475628
E-Mail: [email protected]
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
E-mail: [email protected]